Glimpses from the second day of Sri Krishna Janmashtami celebrations by Vrindavan Chandrodaya Mandir.